Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Керівництво для авторів

1. До журналу «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека» включаються наукові статті, які мають відповідати його тематичній спрямованості.

2. Подання статей здійснюється виключно через сайт видання.

3. Наукові статті, що надаються для публікування в журналі, повинні містити результати власних оригінальних досліджень автора (авторів), мати наукову і практичну значущість і не публікуватись раніше. У журналі також публікуються завершені результати дисертаційних досліджень.

4. Приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей досліджень (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. Обсяг статті - 5-10 повнозаповнених сторінок тексту форматом А4, разом з анотацією, таблицями, рисунками, графіками та бібліографією. У випадку коли стаття містить значні наукові результати за рішенням редколегії обсяг статті може бути збільшено.

6. У статті не мають бути вказані прізвище, місце роботи та будь-яка контактна інформація авторів. Ця інформація вказується у метаданих статті та у авторській довідці, що додається до статті окремим файлом. 

Зверніть увагу, що до метаданих статті мають бути внесені всі автори із зазаначенням місця роботи, електронних адрес, страни  та т.і.

7. Текст статті має бути підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word (бажано пакет Microsoft Office 2016) :
на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм);
шрифтом Times New Roman, 12 пт;
через одинарний інтервал;
з абзацом - 1 см;
з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім - 2,3 см і нижнім - 2,0 см;
з колонтитулами: верхнім - 1,2 см, нижнім - 1,2 см;
без нумерації сторінок.

8. Рисунки мають бути чіткими (не більше 17 х 17 см). За необхідності можливий кольоровий друк.

9. Формули мають бути підготовленими за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation.

10. Скорочення та умовні позначення фізичних величин мають відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що входять до формули, мають бути розшифровані із зазначенням одиниць вимірювання.
Для чисельних даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело.

11. Нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули відокремлюються від тексту пустими рядками зверху і знизу.

12. Таблиці та рисунки відокремлюються від основного тексту пустими рядками.

13. Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються згідно з ДСТУ 3008-2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

14. Стаття викладається в такій послідовності:
рубрика УДК (біля лівої границі тексту окремим рядком);
через рядок - назва статті (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);
через рядок - анотація мовою статті (рекомендований обсяг - не більше 500 друкованих знаків), яка містить характеристику основної теми, опис об’єкта, цілі роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, одинарний інтервал, шрифт Times New Roman, 10 пт);
через рядок – ключові слова;

через рядок - назва статті англійською мовою (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);
через рядок - анотація статті англійською мовою;
через рядок – ключові слова англійською мовою;

через рядок - назва статті російською мовою (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);
через рядок - анотація статті російською мовою;
через рядок – ключові слова російською мовою;

Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (без врахування пробілів);
якщо стаття не є україномовною, публікація додатково супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (без врахування пробілів);

через 2 рядки - основний текст статті (одинарний інтервал, шрифт Times New Roman,12 пт);
через рядок після тексту - список використаної літератури (словосполучення «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» пишеться по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЖИРНИМ ШРИФТОМ);
література, що наводиться як цитата, має бути оформлена у вигляді загального списку за порядком цитування.
У тексті посилання на літературу відмічається порядковою цифрою у квадратних дужках. Література у списку подається мовою оригіналу. Бібліографічні дані наводяться згідно з ДСТУ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

15. До статті додається файл авторської довідки у якій наводяться українською, англійською та російською мовами:
прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) статті, їх науковий ступінь та вчене звання;
місце роботи авторів статті;
назва статті, її анотація та ключові слова;

Наводяться: адреси для листування, електронної пошти;
номери робочого (абонентського) та мобільного телефонів.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.