Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

ОСНОВНІ ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1.  До журналу «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека» включаються наукові статті, які мають відповідати його тематичній спрямованості.

2. Наукові статті, що надаються для публікування в журналі, повинні містити результати власних оригінальних досліджень автора (авторів), мати наукову і практичну значущість і не публікуватись раніше.

До статті має бути наданий сканований аркуш з підписами авторів, щодо підтвердження оригінальності дослідження.

У журналі також публікуються завершені результати дисертаційних досліджень.

3.  Згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей досліджень (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4.   Статті мають бути відредаговані та містити підпис автора (авторів) на останній сторінці тексту.

5. Обсяг статті - 5-10 повнозаповнених сторінок тексту форматом А4, разом з анотацією, таблицями, рисунками, графіками та бібліографією.

У випадку коли стаття містить значні наукові результати за рішенням редколегії обсяг статті може бути збільшено.

6.  Текст статті має бути підготовлениц у текстовому редакторі Microsoft Word  (бажано пакет Microsoft Office 2016) :

на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм);

шрифтом Times New Roman, 12 пт;

через одинарний інтервал;

з абзацом - 1 см;

з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім - 2,3 см і нижнім - 2,0 см;

з колонтитулами: верхнім - 1,2 см, нижнім - 1,2 см;

без нумерації сторінок.

7.  Рисунки мають бути чіткими (не більше 17 х 17 см). За необхідності можливий кольоровий друк.

8.  Формули мають бути підготовленими за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation.

9.  Скорочення та умовні позначення фізичних величин мають відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що входять до формули, мають бути розшифровані із зазначенням одиниць вимірювання.

Для чисельних даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело.

10. Нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули відокремлюються від тексту пустими рядками зверху і знизу.

11.   Таблиці та рисунки відокремлюються від основного тексту пустими рядками.

12.   Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються згідно з ДСТУ 3008-2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

13.   Стаття викладається в такій послідовності:

рубрика УДК (біля лівої границі тексту окремим рядком);

через рядок - ініціали та прізвище авторів (курсивом, ініціали та перша літера прізвища друкується з великої літери біля лівої границі тексту); вказати відомості про вчений ступінь, вчене звання після прізвища автора в скороченій формі. Скорочення оформити згідно з ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

через рядок - назва статті (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);

через рядок - анотація мовою статті (рекомендований обсяг - не більше 500 друкованих знаків), яка містить характеристику основної теми, опис об’єкта, цілі роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, одинарний інтервал, шрифт Times New Roman, 10 пт);

через рядок – ключові слова;

через рядок - назва статті англійською мовою (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);

через рядок - анотація статті англійською мовою;

через рядок – ключові слова англійською мовою;

кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;

якщо стаття не є  україномовною, публікація супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;

через 2 рядки - основний текст статті (одинарний інтервал, шрифт Times New Roman,12 пт);

через рядок після тексту - список використаної літератури (словосполучення «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» пишеться по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЖИРНИМ ШРИФТОМ);

література, що наводиться як цитата, має бути оформлена у вигляді загального списку за порядком цитування. У тексті посилання на літературу відмічається порядковою цифрою у квадратних дужках. Література у списку подається мовою оригіналу. Бібліографічні дані наводяться згідно з ДСТУ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

14. Статті подаються виключно в електроному вигляді через веб-сайт видання.

До статті додається:

а)    експертний висновок про дозвіл її опублікування у відкритому друці;

б)    авторська довідка, у якій наводяться українською, англійською та російською мовами:

прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) статті, їх наукова ступінь та вчене звання;

назва статті, її анотація та ключові слова;

тематична спрямованість статті;

адреса для листування; адреса електронної пошти;

номери робочого (абонентського) та мобільного телефонів.

в) сканований аркуш з підписами авторів, щодо підтвердження оригінальності дослідження.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.