Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Керівництво для авторів

1. До журналу «Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека» включаються наукові статті, які мають відповідати його тематичній спрямованості.

2. Подання рукописів статей здійснюється виключно через сайт видання.

3. Рукописи статтей, що надаються для публікування в журналі, повинні містити результати власних оригінальних досліджень автора (авторів), мати наукову і практичну значущість і не публікуватись раніше. У журналі також публікуються завершені результати дисертаційних досліджень.

4. Приймаються лише рукописи статей, які мають такі необхідні елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (у тому числі і попередніх публікацій в Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, не перерахування авторів, а коротке узагальнення попереднього дослідження);
виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

методи дослідження;
формулювання цілей досліджень (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. Обсяг статті -  8-10 повнозаповнених сторінок тексту форматом А4 (20-25 тис.), разом з анотацією, таблицями, рисунками, графіками та бібліографією. У випадку коли стаття містить значні наукові результати за рішенням редколегії обсяг статті може бути збільшено.

6. У статті не мають бути вказані прізвище, місце роботи та будь-яка контактна інформація авторів. Ця інформація вказується у метаданих статті та у авторській довідці, що додається до статті окремим файлом. 

Зверніть увагу, метадані статті повинні містити:

данні про всіх авторів (українською та англійською мовою) із зазаначенням місця роботи, електронних адрес, країни, підтвердженим ORCІD (поставити галочку в кінці сторінки "дані про автора").

назву та анотації:українська та англійська (у звязку із забороною співробітництва із країною-агресором, у тому числі у науковій сфері, російська мова вилучена).

ключові слова: англійською, українською мовами

7. Текст статті має бути підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word  :
на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм);
шрифтом Times New Roman, 12 пт;
через одинарний інтервал;
з абзацом - 1 см;
з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім - 2,3 см і нижнім - 2,0 см;
з колонтитулами: верхнім - 1,2 см, нижнім - 1,2 см;
без нумерації сторінок.

8. Рисунки мають бути з назвами (не більше 11 х 11 см). За необхідності можливий кольоровий друк.

9. Формули мають бути підготовленими за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation.

10. Скорочення та умовні позначення фізичних величин мають відповідати чинним міжнародним стандартам. Позначення, що входять до формули, мають бути розшифровані із зазначенням одиниць вимірювання.
Для чисельних даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело.

11. Нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули відокремлюються від тексту пустими рядками зверху і знизу.

12. Таблиці та рисунки відокремлюються від основного тексту пустими рядками. Під ними зазначається джерело, з якого взятий матеріал. Якщо матеріал розроблено авторами, то зазначається "Розроблено (узагальнено авторами)".

13. Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються згідно з ДСТУ 3008-2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

14. Стаття викладається в такій послідовності:
рубрика УДК (біля лівої границі тексту окремим рядком);

через рядок - назва статті (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);

через рядок - анотація українською мовою (рекомендований обсяг - 1800 друкованих знаків), яка містить характеристику основної теми, опис об’єкта, цілі роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, одинарний інтервал, шрифт Times New Roman, 10 пт);

через рядок – ключові слова;

через 2 рядки - основний текст статті (одинарний інтервал, шрифт Times New Roman,12 пт);

через рядок після тексту - список використаних джерел (словосполучення «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» пишеться по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЖИРНИМ ШРИФТОМ);

ДЖЕРЕЛО, що наводиться як цитата, має бути оформлено у вигляді загального списку за порядком цитування.

через рядок після списку використаних джерел Reference. 

через рядок - назва статті англійською мовою (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);
через рядок - структурована анотація статті англійською мовою (1800 знаків), що повинна відповідати основним елементам статті;
через рядок – ключові слова англійською мовою;

Анотація англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (без врахування пробілів);
Якщо стаття англійською мовою, то публікація супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків (300 слів), включаючи ключові слова ;

У тексті посилання на джерело відмічається порядковою цифрою у квадратних дужках. Оформлення списку відповідно до  ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

15. До статті додається файл авторської довідки у якій наводяться українською, англійською мовами:
прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) статті, їх науковий ступінь та вчене звання;
місце роботи авторів статті, їх ORCID, інші ідентифікатори, якщо є;
назва статті;

Наводяться: адреси для листування, електронної пошти;
номери робочого (абонентського) та мобільного телефонів.

УВАГА. Якщо рукопис подається англійською мовою, то до довідки необхідно додати копії сертифікатів B2 авторів (за наявністю), або завірену копію перекладу бюро перекладу (перекладача) з копією їх документів (сертифікат перекладача або бюро перекладу).

Рекомендації для оформлення списку джерел та Reference

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/APA-stil_vs_DSTU-2015.pdf

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.