Політика наукового видання

Друковане видання «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека» (далі – Вісник), видавцем якого є Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, дотримується встановленого переліку вимог,  які визначаються науковим напрямом видання, при доборі та прийомі статей, наданих до редакції.

У своїй роботі редакція Вісника вбачає головною метою: сприяння розвитку наукового потенціалу в сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, створенню середовища наукової комунікації вчених з обговорення актуальних питань та вирішення нагальних проблем у згаданих вище сферах, сприяння залученню у вітчизняну науку міжнародного наукового і дослідницького досвіду, інтеграції вітчизняної науки у міжнародний науково- дослідницький простір.

Виходячи з вище викладеного редакція Вісника виокремлює для себе головні завдання, такі як:

  • висвітлення основних тенденцій розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки, вітчизняного і зарубіжного досвіду інноваційної діяльності в згаданих сферах та їх розбудови;
  • оприлюднення результатів наукових досліджень учених, вітчизняних та зарубіжних дослідників з актуальних проблем розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки, пріоритетних напрямів наукових пошуків у згаданих сферах;
  • опублікування основних наукових результатів досліджень здобувачів наукових ступенів та претендентів на присвоєння вчених звань;
  • ознайомлення широкого загалу з основними подіями наукового життя в сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;
  • поширення сучасних наукових знань в галузі цивільного заходу та пожежної безпеки у суспільстві;
  • забезпечення визнання Вісника, як періодичного фахового видання, у світовому і вітчизняному науковому просторі, входженню його до профільних міжнародних і вітчизняних наукометричних баз даних.